KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle kısaca “SOFTTECH” olarak anılacaktır.) olarak şirketimiz ürün ve hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, SOFTTECH ile ilişkili tüm gerçek kişilerin, kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır)’na ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenmesini ve gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (Bundan böyle kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) uyarınca KVKK ve bağlı mevzuat hükümleri nezdinde taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1.         Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

SOFTTECH olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi 

İstanbul Ticaret Odası- Ticaret Sicil Numarası: 577071

Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0(212) 365 98 00; 0(850) 290 60 60 | Faks: 0(0212) 365 98 98

Mail: bilgi@maydanoz.app

 

2.         Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; iç kontrol, denetim ve Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile bilgi sistemlerinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması amaçları başta olmak üzere, Şirketimizle ticari ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini, sözleşmenin ifası, veri güvenliğinin sağlanması, hizmetin en üst seviyede sunulması, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yapılan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme,  kampanya, bülten, tanıtım, bekleme listesi oluşturmak, duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere ticari elektronik iletileri göndermek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amaçlarıyla işlenebilecektir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler

Toplanan kişisel verileriniz; SOFTTECH tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, SOFTTECH tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme,  kampanya, bülten, tanıtım, bekleme listesi oluşturmak, duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere ticari elektronik iletileri göndermek, SOFTTECH’in ve SOFTTECH’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, SOFTTECH’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile tarafınıza talep etmiş olduğunuz iletilerin gönderilebilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, bu kapsamda hizmet aldığımız üçüncü kişilere, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

SOFTTECH’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, SOFTTECH’in haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, yeterli veri koruma düzeyine sahip olarak addedilmeyen ülkelerde bulunan bağlı şirketler ve firmalar dahil olmak üzere, SOFTTECH’e hizmet sağlayan dünyanın her yanındaki bağlı ortaklarına, iştiraklerimize ve üçüncü taraflara hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4.Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, websitesi, sosyal medya mecraları, çerezler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. SOFTTECH’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, SOFTTECH hizmetlerini kullanmak niyetiyle www.softtech.com.tr (Bundan böyle”Website” olarak anılacaktır)’yi kullandığınızda, SOFTTECH’i veya Websitemizi ziyaret ettiğinizde, SOFTTECH’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz verinin niteliğine uygun olarak, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, KVKK başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi için toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda toplanan kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak;

 • Veri sahibinin açık rızasının varlığı,

 • Veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Şirketimiz tarafından verilen eğitimler sonrası katılımcılar için katılım belgesi vb. evrakların düzenlenmesi ve eğitim ile ilgili iletişime geçilmesi, katılımcıların eğitim ve konaklama yerlerine transferlerinin sağlanması ve daha sonra yapılacak eğitim planlamalarında görev tanımlarının bilinmesi gerekliliği,

 • Şirketimizin satış sonrası hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve ürün ve hizmetlere ilişkin yeni tekliflerin verilebilmesi

 • Talebinize istinaden ve yalnızca bu doğrultuda vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi   

sebeplerinden en az biri uyarınca işlenir.

5.         Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için https://softtech.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/KVK-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Teknokent ARI-3 Binası Kat:4-5 Maslak, 34469 İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya softtech@hs02.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve SOFTTECH sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@softtech.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Güncelleme söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.maydanoz.com.tr linkinden ulaşabilirsiniz.

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ONAY METNİ

www.maydanoz.com.tr Web Sitesi (“Site”) aracılığıyla vermiş olduğum e-posta adresim aracılığı ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuatı uyarınca, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam dahilinde Maydonoz Uygulaması ile ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme,  kampanya, bülten, tanıtım, bekleme listesi oluşturmak, duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere ticari elektronik iletileri göndermek, satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine dair işlemler ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere SOFTTECH tarafından tarafından işlenmesine ve son gönderilen iletiden itibaren 2 (iki) yıl süre ile muhafaza edilmesine, bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Söz konusu ticari elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesini her zaman reddetme hakkım olduğu ve red hakkımı ücretsiz olarak bilgi@maydanoz.com.tr e-posta adresine “RET” başlıklı yapacağım bildirim ile kullanabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

www.maydanoz.com.tr alan adlı Web Sitesi (“Site”) kapsamında tarafıma yapılan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.

Bu kapsamda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen e-posta adresimin işlenmesine, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen kişisel verilerimin belirtilen aktarım kanalları dışında yurtdışında bulunan veri merkezlerinde (bulut ortamda) tutulmasına ayrıca ve açıkça hür irademle rıza veriyorum.